Reklamacja produktu

 1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie 24 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu.

 2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

 3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:

  a. pisemnie na adres: ul. Starogardzka 15, 83-010 Straszyn
  b. mailowo na adres: [email protected].

  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta.
  Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu i opisu reklamacji.

 4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany Produkt na swój koszt na adres:

  TOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Starogardzka 15, 83-010 Straszyn

  lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.

 5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku, jeżeli usunięcie wad Produktu jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje - według wyboru Gwaranta – dostarczenie Produktu wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny za Produkt.

 6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu niż 14 dni, Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego okresu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Uprawnionego z gwarancji przed upływem podstawowego, 14 dniowego terminu. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.

 7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 10. Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem.

 11. Gwarancja nie obejmuje Produktu, w którym usunięto numery seryjne, plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia niezbędne do zidentyfikowania sprzętu. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie obejmuje w szczególności: pasków skórzanych, baterii, uszkodzeń mechanicznych Produktu (pęknięć, rys, uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją montażu oraz uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną instrukcją montażu lub wynikłych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez uprawnionego z gwarancji.

 12. Zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi dołączoną do Produktu i użytkowanie zgodnie z zasadami i informacjami wynikającymi z instrukcji obsługi.